首頁> 史部書> 四史辨疑(史記志疑、漢書辨疑、後漢書辨疑、續漢書辨疑、三國志辨疑)(他07)

四史辨疑(史記志疑、漢書辨疑、後漢書辨疑、續漢書辨疑、三國志辨疑)(他07)

主編:楊家駱

書號:T9HA050

出版日期:1977 / 12

裝訂:精裝

規格:8 cm

出版社:鼎文書局

 • 庫存狀態:
 • 充足(>10)
 • 定價:550元
 • 特價: 75413
注意事項

【限量商品】請在放入購物車後,十五分鐘之內結帳

四史辨疑識語 楊家駱

近三百年來先儒以逮時賢,於古籍辨疑解惑校注補訂之作,至繁亦輙ㄓㄜˊ多精詣,其度越前修,自不待贅言。駱早歲取之以撰「羣經大辭書」、「羣雄大辭書」、「古史大辭書」、「諸子大辭書」等(均見民國二十六年駱撰「中國文學百科全書●代序─我的終身事業」第十五頁),後復增益方言俗語等詞彙條理融貫以為「中華大辭典長編」,即今逐日刪寫付排期成定本者也。然駱所撰作,固已引明出處,惟於所讀書自不免有所取舍,故近三十餘年來復結集原著,彙為整合型叢書,庶使不致因駱作有不經意處,而致有所泯沒也。如駱主世界書局時所主編「中國學術名著」二千八百六十種、二萬二千六百零八卷為洋裝八百冊,及今門下士所設鼎文書局所出駱主編之「中國學術類編」精裝二千冊(已出近五百冊,卷數已逾二萬,故出至二千冊,其種數卷數尚難預估),皆以此而事之者也。後者之異於前者,即在各書首多有駱所編撰識語,剖判其得失,書後亦復多有補編及索引,較前益完善耳…駱以為清儒治「漢書」以大昭「漢書辨疑」、周壽昌「漢書注校補」功力最深,而王先謙「漢書補注」則採摭ㄓˊ未盡,以是既以周壽昌書及陳直「漢書新證」合刊,復取大昭書刊於是冊中。

中華民國六十六年七月十一日金陵楊家駱謹識

四史辨疑目錄

史記志疑目錄
錢序
自序
卷一
○○四 五帝本紀第一(史記卷一)
卷二
○一一 夏本紀第二(史記卷二)
○一五 殷本紀第三(史記卷三)
卷三
○二二 周本紀第四(史記卷四)
卷四
○三四 秦本紀第五(史記卷五)
卷五
○四七 始皇本紀第六(史記卷六)
卷六
○五五 項羽本紀第七(史記卷七)
○五九 高祖本紀第八(史記卷八)
卷七
○六五 呂后本紀第九(史記卷九)
○六九 孝文本紀第十(史記卷十)
○七二 孝景本紀第十一(史記卷十一)
○七五 今上本紀第十二(史記卷十二)
卷八
○七六 三代世表第一(史記卷十三)
○八○ 十二諸侯年表第二(史記卷十四)
卷九
一○一 六國年表第三(史記卷十五)
卷十
一一六 秦楚之際月表第四(史記卷十六)
一二○ 漢諸侯王年表第五(史記卷十七)
卷十一
一二六 高祖功臣侯者年表第六(史記卷十八)
卷十二
一四七 惠景間侯者年表第七(史記卷十九)
卷十三
一五六 建元以來侯者年表第八(史記卷二十)
一六五 王子侯者年表第九(史記卷二十一)
卷十四
一七四 漢興以來將相臣年表第十(史記卷二十二)
卷十五
一七八 禮書第一(史記卷二十三)
一七八 樂書第二(史記卷二十四)
一七九 律書第三(史記卷二十五)
一八○ 曆書第四(史記卷二十六)
一八一 天官書第五(史記卷二十七)
卷十六
一八七 封禪書第六(史記卷二十八)
一九四 河渠書第七(史記卷二十九)
一九六 平準書第八(史記卷三十)
卷十七
一九八 吳太伯世家第一(史記卷三十一)
二○一 齊太公世家第二(史記卷三十二)
卷十八
二○七 魯周公世家第三(史記卷三十三)
卷十九
二一三 燕昭公世家第四(史記卷三十四)
二一六 管蔡世家第五(史記卷三十五)
二一九 陳杞世家第六(史記卷三十六)
卷二十
二二三 衛康叔世家第七(史記卷三十七)
二二七 宋微子世家第八(史記卷三十八)
卷二十一
二三三 晉世家第九(史記卷三十九)
卷二十二
二四一 楚世家第十(史記卷四十)
二四八 越勾踐世家第十一(史記卷四十一)
卷二十三
二五○ 鄭世家第十二(史記卷四十二)
二五四 趙世家第十三(史記卷四十三)
卷二十四
二六一 魏世家第十四(史記卷四十四)
二六五 韓世家第十五(史記卷四十五)
二六七 田完世家第十六(史記卷四十六)
卷二十五
二七○ 孔子世家第十七(史記卷四十七)
卷二十六
二七九 陳涉世家第十八(史記卷四十八)
二八○ 外戚世家第十九(史記卷四十九)
二八一 楚元王世家第二十(史記卷五十)
二八一 荊燕王世家第二十一(史記卷五十一)
二八二 齊悼惠王世家第二十二(史記卷五十二)
二八三 蕭相國世家第二十三(史記卷五十三)
二八三 曹相國世家第二十四(史記卷五十四)
二八四 留侯世家第二十五(史記卷五十五)
二八六 陳丞相世家第二十六(史記卷五十六)
二八六 絳侯世家第二十七(史記卷五十七)
二八七 梁孝王世家第二十八(史記卷五十八)
二八七 五宗世家第二十九(史記卷五十九)
二八八 三王世家第三十(史記卷六十)
卷二十七
二八九 伯夷列傳第一(史記卷六十一)
二八九 管晏列傳第二(史記卷六十二)
二九○ 老子韓非列傳第三(史記卷六十三)
二九一 司馬穰ㄖㄤˊ苴ㄐㄩ列傳第四(史記卷六十四)
二九一 孫子吳起列傳第五(史記卷六十五)
二九二 伍子胥列傳第六(史記卷六十六)
卷二十八
二九五 仲尼弟子列傳第七(史記卷六十七)
卷二十九
三○四 商君列傳第八(史記卷六十八)
三○五 蘇秦列傳第九(史記卷六十九)
三○六 張儀列傳第十(史記卷七十)
三○八 樗ㄕㄨ里甘茂列傳第十一(史記卷七十一)
三○九 穰侯列傳第十二(史記卷七十二)
三一○ 白起王翦列傳第十三(史記卷七十三)
三一一 孟子荀卿列傳第十四(史記卷七十四)
卷三十
三一三 孟嘗君列傳第十五(史記卷七十五)
三一四 平原君虞卿列傳第十六(史記卷七十六)
三一五 魏公子列傳第十七(史記卷七十七)
三一五 春申君列傳第十八(史記卷七十八)
三一六 范睢ㄙㄨㄟ蔡澤列傳第十九(史記卷七十九)
三一七 樂毅列傳第二十(史記卷八十)
三一七 廉頗藺ㄌㄧㄣˋ相如列傳第二十一(史記卷八十一)
三一八 田單列傳第二十二(史記卷八十二)
三一八 魯仲連列傳第二十三(史記卷八十三)
卷三十一
三二○ 屈原賈誼列傳第二十四(史記卷八十四)
三二一 呂不韋列傳第二十五(史記卷八十五)
三二二 刺客列傳第二十六(史記卷八十六)
三二四 李斯列傳第二十七(史記卷八十七)
三二五 蒙恬列傳第二十八(史記卷八十八)
卷三十二
三二六 張耳陳餘列傳第二十九(史記卷八十九)
三二七 魏豹彭越烈傳第三十(史記卷九十)
三二七 黥布列傳第三十一(史記卷九十一)
三二八 淮陰侯列傳第三十二(史記卷九十二)
三二九 韓信盧綰列傳第三十三(史記卷九十三)
三三○ 田儋列傳第三十四(史記卷九十四)
三三○ 樊酈滕灌列傳第三十五(史記卷九十五)
三三一 張丞相列傳第三十六(史記卷九十六)
三三二 酈生陸賈列傳第三十七(史記卷九十七)
三三三 傅靳ㄐㄧㄣˋ蒯ㄎㄨㄞˇ成列傳第三十八(史記卷九十八)
三三四 劉敬叔孫通列傳第三十九(史記卷九十九)
卷三十三
三三四 季布欒布列傳第四十(史記卷一百)
三三五 袁盎晁錯列傳第四十一(史記卷一百一)
三三五 張釋之馮唐列傳第四十二(史記卷一百二)
三三六 萬石張叔列傳第四十三(史記卷一百三)
三三六 田叔列傳第四十四(史記卷一百四)
三三七 扁鵲倉公列傳第四十五(史記卷一百五)
三三八 吳王濞ㄆㄧˋ列傳第四十六(史記卷一百六)
三三八 魏其武安列傳第四十七(史記卷一百七)
三三九 韓其孺列傳第四十八(史記卷一百八)
三三九 李將軍列傳第四十九(史記卷一百九)
三四○ 匈奴列傳第五十(史記卷一百十)
卷三十四
三四三 衞ㄨㄟˋ將軍驃騎列傳第五十一(史記卷一百十一)
三四六 平津侯主父列傳第五十二(史記卷一百十二)
三四七 南越列傳第五十三(史記卷一百十三)
三四七 閩越列傳第五十四(史記卷一百十四)
三四八 朝鮮列傳第五十五(史記卷一百十五)
三四八 西南夷列傳第五十六(史記卷一百十六)
三四九 司馬相如列傳第五十七(史記卷一百十七)
三五二 淮南衡山列傳第五十八(史記卷一百十八)
卷三十五
三五四 循吏列傳第五十九(史記卷一百十九)
三五四 汲鄭列傳第六十(史記卷一百二十)
三五五 儒林列傳第六十一(史記卷一百二十一)
三五六 酷吏列傳第六十二(史記卷一百二十二)
三五七 大宛列傳第六十三(史記卷一百二十三)
三五九 游俠列傳第六十四(史記卷一百二十四)
三五九 佞ㄋㄧㄥˋ幸列傳第六十五(史記卷一百二十五)
三五九 滑稽列傳第六十六(史記卷一百二十六)
三六○ 日者列傳第六十七(史記卷一百二十七)
三六○ 龜策列傳第六十八(史記卷一百二十八)
三六一 貨殖列傳第六十九(史記卷一百二十九)
卷三十六
三六二 太史公自序傳第七十(史記卷一百三十)
附錄一
三七○ 瞥記
附錄二
三七三 蛻稾ㄍㄠˇ
附錄三
三七四 庭立紀聞

漢書辨疑目錄
王序
自序
卷一
三七七 高帝紀(漢書卷一)
三七九 惠帝紀(漢書卷二)
三七九 高后紀(漢書卷三)
三八○ 文帝紀(漢書卷四)
三八○ 景帝紀(漢書卷五)
卷二
三八一 武帝紀(漢書卷六)
三八二 昭帝紀(漢書卷七)
三八三 宣帝紀(漢書卷八)
三八三 元帝紀(漢書卷九)
三八四 成帝紀(漢書卷十)
三八五 哀帝紀(漢書卷十一)
三八五 平帝紀(漢書卷十二)
卷三
三八六 異姓諸侯王表(漢書卷十三)
三八六 諸侯王表(漢書卷十四)
卷四
三八九 王子侯表上(漢書卷十五上)
卷五
三九三 王子侯表下(漢書卷十五下)
卷六
三九七 高惠帝后文功臣表(漢書卷十六)
卷七
四○五 景武昭宣元成功臣表(漢書卷十七)
卷八
四○九 外戚恩澤侯表(漢書卷十八)
卷九
四一二 百官公卿表上(漢書卷十九上)
卷十
四一九 百官公卿表下(漢書卷十九下)
卷十一
四二二 古今人表(漢書卷二十)
卷十二
四二六 律歷志上(漢書卷二十一上)
四二七 律歷志下(漢書卷二十一下)
四二八 禮樂志(漢書卷二十二)
四二八 刑法志(漢書卷二十三)
四二九 食貨志上(漢書卷二十四上)
四二九 食貨志下(漢書卷二十四下)
卷十三
四三○ 郊祀志上(漢書卷二十五上)
四三○ 郊祀志下(漢書卷二十五下)
四三二 天文志(漢書卷二十六)
四三三 五行志上(漢書卷二十七上)
四三三 五行志中之上(漢書卷二十七中之上)
四三三 五行志中之下(漢書卷二十七中之下)
四三四 五行志下之上(漢書卷二十七下之上)
四三四 五行志下之下(漢書卷二十七下之下)
卷十四
四三四 地理志上(漢書卷二十八上)
四四四 地理志下(漢書卷二十八下)
四四七 溝洫志(漢書卷二十九)
卷十六
四四八 藝文志(漢書卷三十)
卷十七
四五一 陳勝傳(漢書卷三十一)
四五一 項籍傳(漢書卷三十一)
四五一 張耳傳(漢書卷三十二)
四五二 魏豹傳(漢書卷三十三)
四五二 田儋傳(漢書卷三十三)
四五二 韓王信傳(漢書卷三十三)
四五二 韓信傳(漢書卷三十四)
四五二 彭越傳(漢書卷三十四)
四五二 黥布傳(漢書卷三十四)
四五二 吳芮傳(漢書卷三十四)
四五二 荊燕吳傳(漢書卷三十五)
四五二 楚元王傳(漢書卷三十六)
四五二 劉德傳(漢書卷三十六)
四五二 劉向傳(漢書卷三十六)
四五二 劉歆傳(漢書卷三十六)
四五三 田叔傳(漢書卷三十七)
四五三 高五王傳(漢書卷三十八)
四五三 蕭何傳(漢書卷三十九)
四五三 曹參傳(漢書卷三十九)
四五三 張良傳(漢書卷四十)
四五三 陳平傳(漢書卷四十)
四五三 周勃傳(漢書卷四十)
四五四 樊噲傳(漢書卷四十一)
四五四 酈商傳(漢書卷四十一)
四五四 夏侯嬰(漢書卷四十一)
四五四 灌嬰傳(漢書卷四十一)
四五四 傅寬傳(漢書卷四十一)
四五四 靳歙ㄒㄧˋ傳(漢書卷四十一)
四五四 周昌傳(漢書卷四十二)
四五四 任敖傳(漢書卷四十二)
四五四 申屠嘉傳(漢書卷四十二)
四五四 酈食其傳(漢書卷四十三)
四五四 陸賈傳(漢書卷四十三)
四五四 朱建傳(漢書卷四十三)
四五五 叔孫通傳(漢書卷四十三)
四五五 淮南王傳(漢書卷四十四)
四五五 衡山王傳(漢書卷四十四)
四五五 蒯通傳(漢書卷四十五)
四五五 伍被傳(漢書卷四十五)
四五五 江充傳(漢書卷四十五)
四五五 息夫躬傳(漢書卷四十五)
四五五 石奮傳(漢書卷四十六)
四五五 直不疑傳(漢書卷四十六)
四五五 文三王傳(漢書卷四十七)
四五六 賈誼傳(漢書卷四十八)
卷十八
四五七 爰盎傳(漢書卷四十九)
四五七 鼂ㄔㄠˊ錯傳(漢書卷四十九)
四五七 張釋之傳(漢書卷五十)
四五七 馮唐傳(漢書卷五十)
四五七 汲黯傳(漢書卷五十)
四五八 賈山傳(漢書卷五十一)
四五八 鄒陽傳(漢書卷五十一)
四五八 枚乘傳(漢書卷五十一)
四五八 路溫舒傳(漢書卷五十一)
四五八 竇嬰(漢書卷五十二)
四五八 田蚡ㄈㄣˊ傳(漢書卷五十二)
四五八 灌夫傳(漢書卷五十二)
四五八 韓安國傳(漢書卷五十二)
四五九 景十三王傳(漢書卷五十三)
四五九 李廣傳(漢書卷五十四)
四五九 蘇建傳(漢書卷五十四)
四五九 衞青霍去病傳(漢書卷五十五)
四五九 董仲舒傳(漢書卷五十六)
四六○ 司馬相如傳(漢書卷五十七)
四六一 公孫弘傳(漢書卷五十八)
四六一 トㄅㄨˇ式傳(漢書卷五十八)
四六一 兒寬傳(漢書卷五十八)
卷十九
四六一 張湯傳(漢書卷五十九)
四六二 杜延年傳(漢書卷六十)
四六二 張騫ㄑㄧㄢ傳(漢書卷六十一)
四六二 司馬遷傳(漢書卷六十二)
四六二 武五子傳(漢書卷六十三)
四六二 嚴助傳(漢書卷六十四上)
四六二 朱買臣傳(漢書卷六十四上)
四六三 吾丘壽王傳(漢書卷六十四上)
四六三 主父偃傳(漢書卷六十四上)
四六三 徐樂傳(漢書卷六十四上)
四六三 嚴安傳(漢書卷六十四下)
四六三 終軍傳(漢書卷六十四下)
四六三 王襃ㄅㄠ傳(漢書卷六十四下)
四六三 賈捐之傳(漢書卷六十四下)
四六三 東方朔傳(漢書卷六十五)
四六三 公孫賀傳(漢書卷六十六)
四六三 劉屈釐傳(漢書卷六十六)
四六三 車千秋傳(漢書卷六十六)
四六三 王訢傳(漢書卷六十六)
四六三 楊敞傳(漢書卷六十六)
四六四 楊王孫傳(漢書卷六十七)
四六四 胡建傳(漢書卷六十七)
四六四 朱雲傳(漢書卷六十七)
四六四 梅福傳(漢書卷六十七)
四六四 云敞傳(漢書卷六十七)
四六四 霍光傳(漢書卷六十八)
四六四 金安上傳(漢書卷六十八)
四六四 趙充國傳(漢書卷六十九)
四六五 辛慶忌傳(漢書卷六十九)
四六五 陳湯傳(漢書卷七十)
四六五 雋不疑傳(漢書卷七十一)
四六五 于定國傳(漢書卷七十)
四六五 薛廣德傳(漢書卷七十)
四六五 彭宣傳(漢書卷七十一)
四六五 王吉傳(漢書卷七十二)
四六五 貢禹傳(漢書卷七十二)
四六五 兩龔傳(漢書卷七十二)
四六五 韋賢傳(漢書卷七十三)
四六五 魏相傳(漢書卷七十四)
四六五 丙吉傳(漢書卷七十四)
四六五 夏侯勝傳(漢書卷七十五)
四六五 京房傳(漢書卷七十五)
四六六 翼奉傳(漢書卷七十五)
四六六 趙廣漢傳(漢書卷七十六)
四六六 尹翁歸傳(漢書卷七十六)
四六六 韓延壽傳(漢書卷七十六)
四六六 張敞傳(漢書卷七十六)
四六六 王尊傳(漢書卷七十六)
四六六 蓋寬饒傳(漢書卷七十七)
四六六 諸葛豐傳(漢書卷七十七)
四六六 劉輔傳(漢書卷七十七)
四六六 蕭望之傳(漢書卷七十八)
四六六 馮奉世傳(漢書卷七十九)
四六六 宣元六王傳(漢書卷八十)
四六七 匡衡傳(漢書卷八十一)
四六七 張禹傳(漢書卷八十一)
四六七 孔光傳(漢書卷八十一)
四六七 馬宮傳(漢書卷八十一)
卷二十
四六七 王商傳(漢書卷八十二)
四六七 傅喜傳(漢書卷八十二)
四六七 薛宣傳(漢書卷八十三)
四六七 朱傅傳(漢書卷八十三)
四六七 翟方進傳(漢書卷八十四)
四六八 谷永傳(漢書卷八十五)
四六八 杜鄴傳(漢書卷八十五)
四六八 何武傳(漢書卷八十六)
四六八 王嘉傳(漢書卷八十六)
四六八 師丹傳(漢書卷八十六)
四六八 揚雄傳(漢書卷八十七)
四六九 儒林傳(漢書卷八十八)
四七○ 循吏傳(漢書卷八十九)
四七○ 酷吏傳(漢書卷九十)
四七○ 貨殖傳(漢書卷九十一)
四七○ 游俠傳(漢書卷九十二)
四七○ 佞幸傳(漢書卷九十三)
四七○ 匈奴傳上(漢書卷九十四上)
四七一 匈奴傳下(漢書卷九十四下)
四七一 西南夷傳(漢書卷九十五)
四七一 兩粵傳(漢書卷九十五)
卷二十一
四七二 西域傳上(漢書卷九十六上)
四七二 西域傳下(漢書卷九十六下)
四七三 外戚傳(漢書卷九十七)
四七三 元后傳(漢書卷九十八)
四七四 王莽傳上(漢書卷九十九上)
四七四 王莽傳中(漢書卷九十九中)
四七五 王莽傳下(漢書卷九十九下)
四七五 敘傳上(漢書卷一百上)
四七五 敘傳下(漢書卷一百下)

後漢書辨疑目錄
卷一
四七九 光武帝紀(後漢書卷一)
卷二
四八二 明帝紀(後漢書卷二)
四八三 章帝紀(後漢書卷三)
四八四 和帝紀(後漢書卷四)
四八四 殤帝紀(後漢書卷四)
四八四 安帝紀(後漢書卷五)
卷三
四八六 順帝紀(後漢書卷六)
四八六 沖帝紀(後漢書卷六)
四八六 質帝紀(後漢書卷六)
四八七 桓帝紀(後漢書卷七)
四八七 靈帝紀(後漢書卷八)
四八八 獻帝紀(後漢書卷九)
四八八 皇后紀上(後漢書卷十上)
四八九 皇后紀下(後漢書卷十下)
卷四
四八九 劉聖公傳(後漢書卷十一)
四八九 劉盆子傳(後漢書卷十一)
四九○ 王昌傳(後漢書卷十二)
四九○ 劉永傳(後漢書卷十二)
四九○ 張步傳(後漢書卷十二)
四九○ 李憲傳(後漢書卷十二)
四九○ 彭寵傳(後漢書卷十二)
四九○ 盧芳傳(後漢書卷十二)
四九○ 隗囂傳(後漢書卷十三)
四九○ 公孫述傳(後漢書卷十三)
四九○ 齊武王縯傳(後漢書卷十四)
四九一 北海靖王興傳(後漢書卷十四)
四九一 趙孝王良傳(後漢書卷十四)
四九一 城陽恭王祉傳(後漢書卷十四)
四九一 泗水王歙ㄕㄜˋ傳(後漢書卷十四)
四九一 安成孝侯賜傳(後漢書卷十四)
四九一 順陽懷侯嘉傳(後漢書卷十四)
四九一 李通傳(後漢書卷十五)
四九一 王常傳(後漢書卷十五)
四九一 來歙傳(後漢書卷十五)
四九一 來歷傳(後漢書卷十五)
四九二 鄧禹傳(後漢書卷十六)
四九二 鄧訓傳(後漢書卷十六)
四九二 鄧騭ㄓˋ傳(後漢書卷十六)
四九二 寇恂傳(後漢書卷十六)
四九二 馮異傳(後漢書卷十七)
四九二 岑彭傳(後漢書卷十七)
四九二 賈復傳(後漢書卷十七)
四九三 吳漢傳(後漢書卷十八)
四九三 蓋延傳(後漢書卷十八)
四九三 陳俊傳(後漢書卷十八)
四九三 臧宮傳(後漢書卷十八)
卷五
四九三 耿弇ㄧㄢˇ傳(後漢書卷十九)
四九四 耿秉傳(後漢書卷十九)
四九四 耿夔ㄎㄨㄟˊ傳(後漢書卷十九)
四九四 耿恭傳(後漢書卷十九)
四九四 銚期傳(後漢書卷二十)
四九四 祭遵傳(後漢書卷二十)
四九四 祭彤傳(後漢書卷二十)
四九四 任光傳(後漢書卷二十一)
四九四 李忠傳(後漢書卷二十一)
四九四 萬修傳(後漢書卷二十一)
四九四 邳彤傳(後漢書卷二十一)
四九四 朱祜傳(後漢書卷二十二)
四九四 景丹傳(後漢書卷二十二)
四九四 杜茂傳(後漢書卷二十二)
四九四 劉隆傳(後漢書卷二十二)
四九四 馬武傳(後漢書卷二十二)
四九四 竇融傳(後漢書卷二十三)
四九四 竇固傳(後漢書卷二十三)
四九五 竇憲傳(後漢書卷二十三)
四九五 馬援傳(後漢書卷二十四)
四九五 馬防傳(後漢書卷二十四)
四九五 馬嚴傳(後漢書卷二十四)
四九五 卓茂傳(後漢書卷二十五)
四九五 魯恭傳(後漢書卷二十五)
四九五 魏霸傳(後漢書卷二十五)
四九五 劉寬傳(後漢書卷二十五)
四九五 伏湛傳(後漢書卷二十六)
四九五 侯霸傳(後漢書卷二十六)
四九六 宋弘傳(後漢書卷二十六)
四九六 蔡茂傳(後漢書卷二十六)
四九六 馮勤傳(後漢書卷二十六)
四九六 趙熹傳(後漢書卷二十六)
四九六 韋彪傳(後漢書卷二十六)
四九六 宣秉傳(後漢書卷二十七)
四九六 王丹傳(後漢書卷二十七)
四九六 杜林傳(後漢書卷二十七)
四九六 郭丹傳(後漢書卷二十七)
四九六 吳良傳(後漢書卷二十七)
四九六 承宮傳(後漢書卷二十七)
四九六 趙典傳(後漢書卷二十七)
四九六 桓譚傳(後漢書卷二十八上)
四九六 馮衍傳(後漢書卷二十八上)
四九七 馮豹傳(後漢書卷二十八下)
卷六
四九七 申屠剛傳(後漢書卷二十九)
四九七 鮑永傳(後漢書卷二十九)
四九八 鮑昱傳(後漢書卷二十九)
四九八 郅ㄓˋ惲ㄩㄣˋ傳(後漢書卷二十九)
四九八 蘇竟傳(後漢書卷三十上)
四九八 楊厚傳(後漢書卷三十上)
四九八 郎顗傳(後漢書卷三十下)
四九八 襄楷傳(後漢書卷三十下)
四九八 郭伋傳(後漢書卷三十一)
四九八 杜詩傳(後漢書卷三十一)
四九八 張堪傳(後漢書卷三十一)
四九八 廉范傳(後漢書卷三十一)
四九九 蘇章傳(後漢書卷三十一)
四九九 蘇不韋傳(後漢書卷三十一)
四九九 羊續傳(後漢書卷三十一)
四九九 賈琮ㄘㄨㄥˊ傳(後漢書卷三十一)
四九九 樊宏傳(後漢書卷三十二)
四九九 樊儵ㄕㄨˋ傳(後漢書卷三十二)
四九九 樊準傳(後漢書卷三十二)
四九九 陰興傳(後漢書卷三十二)
四九九 朱浮傳(後漢書卷三十三)
四九九 馮魴傳(後漢書卷三十三)
四九九 虞延傳(後漢書卷三十三)
四九九 鄭巨君(後漢書卷三十三)
四九九 周章傳(後漢書卷三十三)
四九九 梁统傳(後漢書卷三十四)
五○○ 梁冀傳(後漢書卷三十四)
五○○ 張純傳(後漢書卷三十五)
五○○ 張奮傳(後漢書卷三十五)
五○○ 曹褒傳(後漢書卷三十五)
五○○ 鄭康成(後漢書卷三十五)
五○○ 鄭興傳(後漢書卷三十六)
五○○ 鄭眾傳(後漢書卷三十六)
五○○ 陳元傳(後漢書卷三十六)
五○○ 賈逵傳(後漢書卷三十六)
五○○ 張陵傳(後漢書卷三十六)
卷七
五○一 桓榮傳(後漢書卷三十七)
五○一 桓郁傳(後漢書卷三十七)
五○一 桓典傳(後漢書卷三十七)
五○一 桓鸞傳(後漢書卷三十七)
五○一 丁鴻傳(後漢書卷三十七)
五○一 滕撫傳(後漢書卷三十八)
五○一 馮緄傳(後漢書卷三十八)
五○一 度尚傳(後漢書卷三十八)
五○二 劉平傳(後漢書卷三十九)
五○二 趙孝傳(後漢書卷三十九)
五○二 淳于恭傳(後漢書卷三十九)
五○二 劉般傳(後漢書卷三十九)
五○二 劉愷傳(後漢書卷三十九)
五○二 周磐傳(後漢書卷三十九)
五○二 趙咨傳(後漢書卷三十九)
五○二 班彪傳(後漢書卷四十上)
五○二 班固傳上(後漢書卷四十上)
五○二 班固傳下(後漢書卷四十下)
五○三 第五倫傳(後漢書卷四十一)
五○三 第五種(後漢書卷四十一)
五○三 鐘離意傳(後漢書卷四十一)
五○三 宋均傳(後漢書卷四十一)
五○三 寒朗傳(後漢書卷四十一)
五○三 光武十王(後漢書卷四十二)
五○四 朱暉傳(後漢書卷四十三)
五○四 朱穆傳(後漢書卷四十三)
五○四 何敞傳(後漢書卷四十三)
卷八
五○五 鄧彪傳(後漢書卷四十四)
五○五 張禹傳(後漢書卷四十四)
五○五 張敏傳(後漢書卷四十四)
五○五 胡廣傳(後漢書卷四十四)
五○五 袁安傳(後漢書卷四十五)
五○五 袁敞傳(後漢書卷四十五)
五○五 張酺ㄆㄨˊ傳(後漢書卷四十五)
五○五 韓棱傳(後漢書卷四十五)
五○五 周景傳(後漢書卷四十五)
五○六 郭躬傳(後漢書卷四十六)
五○六 郭鎮傳(後漢書卷四十六)
五○六 陳寵傳(後漢書卷四十六)
五○六 陳忠傳(後漢書卷四十六)
五○六 班超傳(後漢書卷四十七)
五○六 班勇傳(後漢書卷四十七)
五○六 梁慬傳(後漢書卷四十七)
五○六 何熙傳(後漢書卷四十七)
五○六 楊終傳(後漢書卷四十八)
五○六  翟酺傳(後漢書卷四十八)
五○六 應奉傳(後漢書卷四十八)
五○六 應劭傳(後漢書卷四十八)
五○六 爰延傳(後漢書卷四十八)
五○六 徐璆ㄑㄧㄡˊ傳(後漢書卷四十八)
五○六 王充傳(後漢書卷四十九)
五○七 王符傳(後漢書卷四十九)
五○七 仲長統傳(後漢書卷四十九)
五○七 孝明八王傳(後漢書卷五十)
五○七 陳禪傳(後漢書卷五十一)
五○七 橋玄傳(後漢書卷五十一)
五○七 崔駰傳(後漢書卷五十二)
五○七 崔寔ㄕˊ傳(後漢書卷五十二)
五○七 黃憲傳(後漢書卷五十三)
五○七 楊震傳(後漢書卷五十四)
五○八 楊秉傳(後漢書卷五十四)
五○八 楊賜傳(後漢書卷五十四)
五○八 章帝八王傳(後漢書卷五十五)
五○八 張皓傳(後漢書卷五十六)
五○八 張綱傳(後漢書卷五十六)
五○八 种ㄔㄨㄥˊ暠ㄍㄠˇ傳(後漢書卷五十六)
五○八 陳球傳(後漢書卷五十六)
卷九
五○九 杜根傳(後漢書卷五十七)
五○九 劉陶傳(後漢書卷五十七)
五○九 李雲傳(後漢書卷五十七)
五○九 劉瑜傳(後漢書卷五十七)
五○九 虞詡傳(後漢書卷五十八)
五○九 傅燮傳(後漢書卷五十八)
五○九 蓋勳傳(後漢書卷五十八)
五○九 臧洪傳(後漢書卷五十八)
五○九 張衡傳(後漢書卷五十九)
五○九 馬融傳(後漢書卷六十上)
五一○ 蔡邕傳(後漢書卷六十下)
五一○ 左雄傳(後漢書卷六十一)
五一○ 周擧ㄐㄩˇ傳(後漢書卷六十一)
五一○ 黃琬傳(後漢書卷六十一)
五一○ 荀爽傳(後漢書卷六十二)
五一○ 荀悅傳(後漢書卷六十二)
五一○ 鐘皓傳(後漢書卷六十二)
五一○ 陳寔傳(後漢書卷六十二)
五一○ 陳紀傳(後漢書卷六十二)
五一○ 李固傳(後漢書卷六十三)
五一○ 吳祐傳(後漢書卷六十四)
五一一 周弼傳(後漢書卷六十四)
五一一 盧植傳(後漢書卷六十四)
五一一 趙岐傳(後漢書卷六十四)
五一一 皇甫規傳(後漢書卷六十五)
五一一 張奐傳(後漢書卷六十五)
五一一 段穎傳(後漢書卷六十五)
五一一 陳蕃傳(後漢書卷六十六)
五一一 王允傳(後漢書卷六十六)
五一一 劉淑傳(後漢書卷六十七)
五一一 范滂傳(後漢書卷六十七)
五一一 尹勳傳(後漢書卷六十七)
五一一 羊陟傳(後漢書卷六十七)
五一一 張儉傳(後漢書卷六十七)
五一一 岑晊傳(後漢書卷六十七)
五一一 范康傳(後漢書卷六十七)
五一一 竇武傳(後漢書卷六十九)
五一二 何進傳(後漢書卷六十九)
五一二 鄭泰傳(後漢書卷七十)
五一二 孔融傳(後漢書卷七十)
五一二 荀彧ㄩˋ傳(後漢書卷七十)
五一二 皇甫嵩傳(後漢書卷七十一)
五一二 董卓傳(後漢書卷七十二)
五一二 劉虞傳(後漢書卷七十三)
五一二 公孫瓚傳(後漢書卷七十三)
五一三 陶謙傳(後漢書卷七十三)
五一三 袁紹傳(後漢書卷七十四上)
五一三 袁譚傳(後漢書卷七十四下)
五一三 劉表傳(後漢書卷七十四下)
五一三 劉焉傳(後漢書卷七十五)
五一三 袁術傳(後漢書卷七十五)
五一三 任延傳(後漢書卷七十五)
五一三 王景傳(後漢書卷七十六)
五一四 第五訪傳(後漢書卷七十六)
五一四 劉矩傳(後漢書卷七十六)
五一四 劉寵傳(後漢書卷七十六)
五一四 仇覽傳(後漢書卷七十六)
五一四 童恢傳(後漢書卷七十六)
五一四 樊仲華傳(後漢書卷七十七)
五一四 陽球傳(後漢書卷七十七)
五一四 孫程傳(後漢書卷七十八)
五一四 曹騰傳(後漢書卷七十八)
五一四 單超傳(後漢書卷七十八)
五一四 曹節傳(後漢書卷七十八)
五一四 孫期傳(後漢書卷七十九上)
五一四 張馴傳(後漢書卷七十九上)
五一四 尹敏傳(後漢書卷七十九上)
五一四 孔喜傳(後漢書卷七十九上)
五一五 楊倫傳(後漢書卷七十九上)
五一五 包咸傳(後漢書卷七十九下)
五一五 魏應傳(後漢書卷七十九下)
五一五 丁恭傳(後漢書卷七十九下)
五一五 張玄傳(後漢書卷七十九下)
五一五 李育傳(後漢書卷七十九下)
五一五 服虔傳(後漢書卷七十九下)
五一五 杜篤傳(後漢書卷八十上)
五一五 王隆傳(後漢書卷八十上)
五一五 傅毅傳(後漢書卷八十上)
五一五 黃香傳(後漢書卷八十上)
五一五 劉珍傳(後漢書卷八十上)
五一五 邊韶傳(後漢書卷八十上)
五一五 邊讓傳(後漢書卷八十下)
五一五 侯瑾傳(後漢書卷八十下)
五一五 高彪傳(後漢書卷八十下)
五一五 禰衡傳(後漢書卷八十下)
卷十一
五一六 譙玄傳(後漢書卷八十一)
五一六 劉茂傳(後漢書卷八十一)
五一六 索盧放傳(後漢書卷八十一)
五一六 范冉傳(後漢書卷八十一)
五一六 趙苞傳(後漢書卷八十一)
五一六 諒輔傳(後漢書卷八十一)
五一六 折像傳(後漢書卷八十二上)
五一六 樊英傳(後漢書卷八十二上)
五一六 唐檀傳(後漢書卷八十二下)
五一六 公沙穆傳(後漢書卷八十二下)
五一六 徐登傳(後漢書卷八十二下)
五一六 左慈傳(後漢書卷八十二下)
五一六 計子勳傳(後漢書卷八十二下)
五一六 上成公傳(後漢書卷八十二下)
五一六 梁鴻傳(後漢書卷八十三)
五一六 鮑宣妻傳(後漢書卷八十四)
五一六 周郁妻傳(後漢書卷八十四)
五一六 曹世叔妻傳(後漢書卷八十四)
五一七 樂羊子妻傳(後漢書卷八十四)
五一七 陰瑜妻傳(後漢書卷八十四)
五一七 東夷傳(後漢書卷八十五)
五一七 南蠻傳(後漢書卷八十六)
五一七 西南夷傳(後漢書卷八十六)
五一七 西羌傳(後漢書卷八十七)
五一八 西域傳(後漢書卷八十八)
五一八 南匈奴傳(後漢書卷八十九)
五一八 烏桓傳(後漢書卷九十)
五一八 鮮卑傳(後漢書卷九十)

續漢書辨疑目錄
卷一
五二一 律歷志上(續漢書志第一)
五二一 律歷志中(續漢書志第二)
五二一 律歷志下(續漢書志第三)
五二三 禮儀志上(續漢書志第四)
五二三 禮儀志中(續漢書志第五)
五二三 禮儀志下(續漢書志第六)
五二三 祭祀志上(續漢書志第七)
五二三 祭祀志中(續漢書志第八)
五二三 祭祀志下(續漢書志第九)
五二三 天文志上(續漢書志第十)
五二三 天文志中(續漢書志第十一)
五二四 天文志下(續漢書志第十二)
卷二
五二四 五行志一(續漢書志第十三)
五二四 五行志二(續漢書志第十四)
五二四 五行志三(續漢書志第十五)
五二四 五行志四(續漢書志第十六)
五二五 五行志五(續漢書志第十七)
五二五 五行志六(續漢書志第十八)
卷三
五二五 郡國志一(續漢書志第十九)
卷四
五二九 郡國志二(續漢書志第二十)
卷五
五三三 郡國志三(續漢書志第二十一)
卷六
五三六 郡國志四(續漢書志第二十二)
卷七
五四○ 郡國志五(續漢書志第二十三)
卷八
五四二 郡國志五(續漢書志第二十三)
卷九
五四五 百官志一(續漢書志第二十四)
五四五 百官志二(續漢書志第二十五)
五四五 百官志三(續漢書志第二十六)
五四六 百官志四(續漢書志第二十七)
五四六 百官志五(續漢書志第二十八)
五四七 輿服志上(續漢書志第二十九)
五四七 輿服志下(續漢書志第三十)

三國志辨疑目錄
錢大昕序
自序
卷一
五五二 武帝(三國志卷一)
五五三 文帝紀(三國志卷二)
五五三 明帝紀(三國志卷三)
五五三 齊王芳紀(三國志卷四)
五五四 高貴鄉公紀(三國志卷四)
五五四 陳留王紀(三國志卷四)
五五四 后妃傳(三國志卷五)
五五四 董卓傳(三國志卷六)
五五四 袁紹傳(三國志卷六)
五五四 袁術傳(三國志卷六)
五五四 劉表傳(三國志卷六)
五五五 呂布傳(三國志卷七)
五五五 公孫瓚傳(三國志卷八)
五五五 張燕傳(三國志卷八)
五五五 張繡傳(三國志卷八)
五五五 張魯傳(三國志卷八)
五五五 夏侯惇傳(三國志卷九)
五五五 夏侯淵傳(三國志卷九)
五五五 曹仁傳(三國志卷九)
五五六 曹真傳(三國志卷九)
五五六 曹爽傳(三國志卷九)
五五六 夏侯太初傳(三國志卷九)
五五六 荀彧傳(三國志卷十)
五五六 賈詡傳(三國志卷十)
五五六 王脩傳(三國志卷十一)
五五六 邴原傳(三國志卷十一)
五五六 管寧傳(三國志卷十一)
五五六 崔季珪傳(三國志卷十二)
五五六 徐奕傳(三國志卷十二)
五五六 何夔傳(三國志卷十二)
五五六 司馬芝傳(三國志卷十二)
五五六 鐘繇ㄧㄠˊ傳(三國志卷十三)
五五七 華歆傳(三國志卷十三)
五五七 王朗傳(三國志卷十三)
五五七 王肅傳(三國志卷十三)
五五七 程昱傳(三國志卷十四)
五五七 董昭傳(三國志卷十四)
五五七 劉子揚傳(三國志卷十四)
五五七 蔣濟傳(三國志卷十四)
五五七 劉放傳(三國志卷十四)
五五七 劉馥傳(三國志卷十五)
五五七 司馬朗傳(三國志卷十五)
五五七 張既傳(三國志卷十五)
五五八 溫恢傳(三國志卷十五)
五五八 賈逵傳(三國志卷十五)
五五八 任峻傳(三國志卷十六)
五五八 蘇則傳(三國志卷十六)
五五八 杜畿傳(三國志卷十六)
五五八 杜恕傳(三國志卷十六)
五五八 鄭渾傳(三國志卷十六)
五五八 倉慈傳(三國志卷十六)
五五八 于禁傳(三國志卷十七)
五五八 張郃傳(三國志卷十七)
五五八 徐晃傳(三國志卷十七)
五五八 李通傳(三國志卷十八)
五五八 臧霸傳(三國志卷十八)
五五八 典韋傳(三國志卷十八)
五五八 龐悳傳(三國志卷十八)
五五八 龐淯傳(三國志卷十八)
五五八 閻溫傳(三國志卷十八)
五五九 任城威王彰傳(三國志卷十九)
五五九 陳思王植傳(三國志卷十九)
五五九 鄧哀王沖傳(三國志卷二十)
五五九 彭城王據傳(三國志卷二十)
五五九 中山恭王袞傳(三國志卷二十)
五五九 趙王幹傳(三國志卷二十)
五五九 楚王彪傳(三國志卷二十)
五五九 樂陵王茂傳(三國志卷二十)
五五九 贊哀王協傳(三國志卷二十)
五五九 北海悼王蕤ㄖㄨㄟˊ傳(三國志卷二十)
五五九 東海定王霖傳(三國志卷二十)
五五九 王粲傳(三國志卷二十一)
五五九 劉劭傳(三國志卷二十一)
五六○ 傅嘏ㄍㄨˇ傳(三國志卷二十一)
五六○ 陳羣傳(三國志卷二十二)
五六○ 徐宣傳(三國志卷二十二)
五六○ 衞臻傳(三國志卷二十二)
五六○ 盧毓傳(三國志卷二十二)
五六○ 和洽傳(三國志卷二十三)
五六○ 常林傳(三國志卷二十三)
五六○ 趙儼傳(三國志卷二十三)
五六○ 裴潛傳(三國志卷二十三)
五六○ 韓暨傳(三國志卷二十四)
五六○ 崔林傳(三國志卷二十四)
五六○ 高柔傳(三國志卷二十四)
五六○ 孫禮傳(三國志卷二十四)
五六○ 辛毗ㄆㄧˊ傳(三國志卷二十五)
五六○ 楊阜傳(三國志卷二十五)
五六○ 高堂隆傳(三國志卷二十五)
五六○ 田豫傳(三國志卷二十六)
五六○ 王基傳(三國志卷二十七)
五六○ 王凌傳(三國志卷二十八)
五六一 毋邱儉傳(三國志卷二十八)
五六一 諸葛誕傳(三國志卷二十八)
五六一 鐘會傳(三國志卷二十八)
五六一 鮮卑傳(三國志卷三十)
五六一 濊傳(三國志卷三十)
五六一 韓傳(三國志卷三十)
卷二
五六一 劉二牧傳(三國志卷三十一)
五六一 先主傳(三國志卷三十一)
五六二 後主傳(三國志卷三十三)
五六二 二主妃子傳(三國志卷三十四)
五六二 諸葛亮傳(三國志卷三十五)
五六二 諸葛喬傳(三國志三十五)
五六二 諸葛瞻傳(三國志卷三十五)
五六二 張飛傳(三國志卷三十六)
五六二 黃忠傳(三國志卷三十六)
五六二 龐統傳(三國志卷三十七)
五六二 法正傳(三國志卷三十七)
五六二 許靖傳(三國志卷三十八)
五六二 秦宓傳(三國志卷三十八)
五六二 呂乂傳(三國志卷三十九)
五六二 劉封傳(三國志卷四十)
五六二 廖立傳(三國志卷四十)
五六三 李嚴傳(三國志卷四十)
五六三 楊儀傳(三國志卷四十)
五六三 霍峻傳(三國志卷四十一)
五六三 向朗傳(三國志卷四十一)
五六三 楊洪傳(三國志卷四十一)
五六三 費詩傳(三國志卷四十一)
五六三 杜微傳(三國志卷四十二)
五六三 周羣傳(三國志卷四十二)
五六三 卻正傳(三國志卷四十二)
五六三 黃權傳(三國志卷四十三)
五六三 李恢傳(三國志卷四十三)
五六三 呂凱傳(三國志卷四十三)
五六三 馬忠傳(三國志卷四十三)
五六三 張嶷傳(三國志卷四十三)
五六三 蔣琬傳(三國志卷四十四)
五六三 費褘傳(三國志卷四十四)
五六三 姜維傳(三國志卷四十四)
五六三 鄧芝傳(三國志卷四十五)
卷三
五六四 孫破虜討逆傳(三國志卷四十六)
五六四 吳主傳(三國志卷四十七)
五六四 三嗣主傳(三國志卷四十八)
五六五 劉繇傳(三國志卷四十九)
五六五 太史慈傳(三國志卷四十九)
五六五 士燮傳(三國志卷四十九)
五六五 妃嬪傳(三國志卷五十)
五六五 宗室傳(三國志卷五十一)
五六五 張昭傳(三國志卷五十二)
五六五 步騭傳(三國志卷五十二)
五六五 張紘傳(三國志卷五十三)
五六五 薛綜傳(三國志卷五十三)
五六五 魯肅傳(三國志卷五十四)
五六五 呂蒙傳(三國志卷五十四)
五六六 程普傳(三國志卷五十五)
五六六 韓當傳(三國志卷五十五)
五六六 董襲傳(三國志卷五十五)
五六六 甘寧傳(三國志卷五十五)
五六六 朱治傳(三國志卷五十六)
五六六 朱桓傳(三國志卷五十六)
五六六 虞翻傳(三國志卷五十七)
五六六 張溫傳(三國志卷五十七)
五六六 駱統傳(三國志卷五十七)
五六六 陸瑁傳(三國志卷五十七)
五六六 陸遜傳(三國志卷五十八)
五六六 陸抗傳(三國志卷五十八)
五六六 吳主五子傳(三國志卷五十九)
五六六 賀齊傳(三國志卷六十)
五六六 全琮傳(三國志卷六十)
五六六 陸凱傳(三國志卷六十一)
五六六 胡綜傳(三國志卷六十二)
五六六 滕承嗣傳(三國志卷六十四)

 1. 凡於鼎文公職網路書店購買之商品,均享取貨後7天內(含例假日)鑑賞期。
 2. 退貨商品需於7天內辦理退貨,並保持商品完整性始能退換貨。(包裝完整狀態,如:主要商品、內外包裝、隨貨文件、贈品等)
 3. 部分商品因性質特殊,一經拆封,恕無法辦理退換貨:
  . 套書(膠膜包裝套書,內含題庫網附贈帳號密碼)
  . 題庫網點數(點數購買後帳號即已開啟,無法退換,惟實際套書內容與目錄所列不符或考科更改不在此限)
 4. 若遇有商品延貨、缺貨、價格誤植等情形,我們將保留出貨與否的權利。
 5. 退換貨服務以一次為限。
 6. 鼎文公職保留上述事項變動及最終之解釋權。
暱稱
內容

相關推薦商品

中國史學史(分標細目修訂排印本)(他27)

定價:250元

特價:75188

晉書人名索引(他09)

定價:300元

特價:75225

捻軍文獻273種彙編(全6本)(近05)

定價:2,100元

特價:751,575

國榷附北游錄(明實錄鈔補本)(他16)

定價:5,400元

特價:754,050